กฎเกณฑ์และนโยบายของ OCP

นวัตกรรม

OCP เราค้นคว้าพัฒนา ที่มา และชนิดของวัตถุดิบต้นทาง ทดลอง ทดสอบพัฒนาสูตรการผลิต วิเคราะห์เชิงลึกด้านขีดความสามารถในทุกรายละเอียดของสารเพื่อการพัฒนาสูตรให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธภาพสูง ตรงกับความต้องการ ในการแก้ปัญหาและได้ตามเป้าหวังของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง คุมค่าต่อผู้บริโภค อีกทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นไปในด้านต่างๆ

ความรับผิดชอบ

OCP เราให้ความสำคัญและตะหนักถึงสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องคิด และ ดำเนิน นโยบาย โดยคำนึงถึงขบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้ากลุ่ม Green Product ไร้สารระเหยและสารปรอท ที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ และสารก่อพิษต่างๆ จึงเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม   OCP เป็นรายแรกที่จดสิทธิบัตรการผลิตสีย้อมไม้สูตรน้ำ (water base) ในประเทศไทย และพัฒนาต่อยอดเป็นสีพ่นเฟอร์นิเจอร์ ที่เรียกว่า Acrylic Enamel

Princeples

  • Ecology
  • Innovation
  • Quality

คุณภาพ

OCP เราพัฒนามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างใส่ใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคุณภาพสูงที่ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและ จดจำดั่งคำที่ว่า

MEATA Premium Grade Paint”