Services

service_4

SERVICES

  • EPOXY FLOOR PAINT
  • PU-SCREED & PU COATING
  • FIBER GLASS (FRP)
  • WATER PROOF
  • WALL  GRANIT SPRAY
  • TECHNICIAL SERVICE
  • STUNTFLOOR  TEAM

OCP เราพร้อมให้บริการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา หาวิธีป้องกันและแนะนำมาตรฐานงานติดตั้ง ประเภทต่างๆ ให้ตรงกับการใช้งาน ตรงกับการแก้ปัญหาของพื้นที่งาน ด้วยทีมงานผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง วิเคราะห์ให้ถูกจุดแก้ปัญหาให้ถูกทางช่วยประหยัดงบประมาณ  และ คุ้มค่าในระยะยาว  ด้วยบริการทีมงานโครงการ ,ทีมงานชุดย่อยสำหรับงานซ่อมแซมพื้นที่ (Stuntfloor team)  พร้อมฝ่ายเทคนิคคอยให้คำปรึกษา

Specification

วิเคราะห์ปัจจัยและปัญหา

ของพื้นที่ เพื่อการกำหนด

มาตรฐานที่ถูกต้อง

Installation

การติดตั้งที่สมบูรณ์ใน

ทุกขั้นตอนของงาน

Raw material

วัตถุดิบคุณภาพสูง

ตรงจุดประสงค์การใช้งาน

ในแต่ละขั้นตอนการเคลือบ

SPECIFICATION  การกำหนดมาตรฐานชิ้นงานที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก อันมีปัจจัยจากข้อมูลของพื้นที่เป็นหลัก ตั้งแต่ลักษณะการใช้งานของพื้นที่โดยละเอียด อาทิ การรับน้ำหนัก การลาก ขีด ขูด การกระแทก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การสัมผัสสารเคมี ลักษณะจุดอ่อน จุดแข็งของพื้นผิวเดิม เนื้อและผิวคอนกรีตหรือพื้นอาร์ทเดนเนอร์เดิม สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญมากในการเลือกมาตรฐาน เลือกวิธีการ ซึ่งต้องมีคำตอบที่ชัดเจนถึงเหตุผลในการเลือก และทำใบวิเคราะห์สเปคให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน

INSTALLATION  การติดตั้งมีความสำคัญมาก ทีมติดตั้งของ OCP ยึดหลักการทำงานอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และสมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอน โดยรูปแบบที่ชัดเจนตรวจสอบได้ตามแบบฟอร์มการตรวจเช็คที่ทางเราจะจัดให้ลูกค้าและทำความเข้าใจร่วมกันก่อน

RAW  MATERIAL  เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานระดับสากล และเลือกใช้ให้ตรงกับการใช้งานในแต่ละขั้นตอนของการเคลือบ   ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากสารที่ใช้งานในแต่ละขั้นตอนของ การเคลือบนั้นจะมีคุณสมบัติจำเพาะที่ไม่เหมือนกัน